Divisionsskat

Divisionsskat afvikles som Danmarksturnering, idet alle skatklubber, der er medlem af Dansk Skat Union kan deltage. Turneringen afvikles i vinterhalvåret begyndende i september for at slutte i marts/april året efter.

Basis for at spille divisionsskat er grundreglerne og spillereglerne, hvortil kommer en række praktiske regler for ensartet afvikling af Danmarksturneringen med flere deltagere ved flere borde.

Spillested: Lokalerne skal være opvarmet og åbne for deltagerne i god tid forud.

Der skal være adgang til køb af kaffe, brød samt andre drikkevarer til rimelige priser.

Turneringsplan: Der spilles 8 gange i en sæson. Der udarbejdes en turneringsplan for de enkelte divisioner med angivelse af senest mulige spilledato, som altid vil være en søndag klokken 13:00. Turneringsplanerne udsendes primo juli måned, og klubberne må afvikle de fastlagte kampe fra 15. august før start og derefter mellem de angivne sidste spilledatoer.

Seneste spilledato fastlægges 2 år frem i tiden og udsendes sammen med turnerings- planerne.

Divisionshold: I de fuldtegnede divisioner spilles med 9 hold i hver, medens laveste division sammensættes i forhold til tilmelding. Hvert hold består af 6 spillere, og alle 6 spilleres points tæller med.

Pokaler og medaljer: De tre vindere i 1. division bliver Danmarksmestre, sølv- og bronzevindere. Disse tre hold samt vinder og nr. 2 i de efterfølgende divisioner modtager pokaler til holdet og medaljer til hver af spillerne. Pokaler og medaljer bliver overrakt ved Danmarksmesterskabet for enkeltmand, der afholdes i marts/april.

Op- og nedrykning: De 2 dårligste hold i hver division rykker næste år ned i den nærmeste lavere division, medens de 2 bedste hold rykker op i den nærmeste højere division.

Såfremt et hold afmeldes, vil det kunne påvirke oprykning. De 2 hold der står til nedrykning rykker altid ned i nærmeste underliggende division; men der rykker derefter 3 eller flere hold op, ved pointlighed tæller bedste score.

Tilmelding: Et divisionshold består af 6 spillere, som forud er tilmeldt et bestemt hold. Divisionsholdene skal være tilmeldt senest den 1. august  og spillerne samt reservespillerne skal være tilmeldt senest den15. august.

Klub/holdskifte: En spiller kan kun deltage som spiller for ét hold. Dog må en spiller skifte hold (klub) én gang inden for samme sæson ved at meddele dette til spilleudvalget. Dette skifte må de første 5 spillerunder ske både op og ned i rækkerne, men de sidste 3 spillerunder må klubber med flere hold ikke rykke en spiller ned til et lavere rangerende hold – kun opad.

Udsættelse: Ved sygdom, uheld eller lignende – hvor man ikke har opnået kontakt til turneringslederen – melder man til de andre holdledere på spillestedet, at man har en ikke tilmeldt spiller med på holdet. I tilfælde af snestorm eller andet uvejr, hvor udkørsel frarådes, kan en spilledato flyttes fremad. Flytningen må maximalt være 14 dage, og kan klubberne ikke enes, fastsættes en ny dato af turneringslederen.

Ændringer: Ændrer klubben adresse, telefonnummer, spillested, holdleder og e-mailadresse skal dette snarest muligt meddeles turneringslederen.

Telefontid: På spilledagene er turneringslederens telefon og e-mail åben fra klokken 9:00 til 10:00.

Udeblivelse: Udebliver et hold uden grund fratrækkes holdet 1 kamppoint. De øvrige 2 hold spiller ved 4-mands borde med 2 fra hvert hold.

Mangler en spiller på et hold, spilles ved 3- og 4-mands borde. Ved 4-mands bordene, hvor der spiller 2 spillere fra samme hold, gælder særlige regler, når den ene af disse vinder spilleretten. I så tilfælde skal den anden spiller fra samme klub aflevere sine kort til kortgiver, som spiller hånden færdig for denne. Spillerne fra samme hold skal placere sig overfor hinanden med de 2 modspillere mellem sig.

Værtspligter: Hjemmeholdet er vært, og holdlederen leder spillet sammen med de 2 andre holdledere, og sørger for pointlister, turneringslister og spillekort. Alle holdledere har ret til at deltage i føring af turneringslisterne, ligesom de alle har ansvaret for korrekt udregning. Holdlederne kan til enhver tid få listerne at se – også under spillet. Tvistigheder under spillet afgøres af holdlederne, hvor hjemmeholdet holdleder har den endelige afgørelse.

Turneringslister: Disse underskrives af alle 3 holdledere som udtryk for, at spilleforhold og spilleafvikling er sket i henhold til gældende regler. Hver holdleder får en underskrevet turneringsliste med hjem til klubben. Turneringslisterne sendes til turneringslederen til det opgivne . Slutstillingslistens tal meddeles turneringslederen pr. telefon eller pr. e-mail søndag aften fra kl. 17:00 til 21.00.

Betaling og præmier: Hver spiller betaler 70,00 kr. for at spille med.

30 kr. bruges til præmier og rest til kaffe med m.m.

Disse udbetales som præmier med 100,00 kr. til nr. 1, 80,00 kr. til nr. 2, 50,00 kr. til nr. 3 og 40,00 kr. til nr. 4 i hver runde. Hvor 4 hold deltager, udbetales hhv. 110,00 kr., 90,00 kr., 70,00 kr., 50,00 kr.  og 40,00 kr. i hver runde.

Pointlister: Der lægges 2 pointlister ud på alle spilleborde samt kuglepenne.

Kort: Ved Dansk Skat Unions turneringer spilles altid med nye kort.

Borde: Spillebordene mærkes med bordnummer.

Lodtrækning: Spillerne trækker lod om, hvilket bord de skal spille ved, hvorefter man rykker efter et i forvejen fastsat ensartet system.

Listeførere: Ved hvert bord vælges 2 listeførere. Der skal afleveres 2 udfyldte og afstemte lister fra hvert bord til turneringslederen efter hver runde. Mangler en liste, falder bordets resultat bort.

Kamppoints: Holdene får tildelt 3 points for højeste samlede score, 2 points for næsthøjeste score og 1 point for laveste score ved 3 hold. Ved 4 hold opnås 4,3,2 og 1 point . I tilfælde af scorelighed mellem 2 hold opnås de samme højeste point.

I den samlede stilling tæller pointene som det primære, hvorefter den samlede score tæller som det sekundære.

Bemærk: Hvis 4. division består af flere eller færre end 9 hold, spilles efter score.

Antal spil: Der spilles 2 spillerunder á 36 spil pr. runde ved 3-mands borde.

Såfremt der skal spilles ved 4 mandsborde i 4. division – spilles 2 spillerunder á 40 spil, ved 3 mandsborde 30 spil.