Divisionsskat

Divisionsskat afvikles som Danmarksturnering, idet alle skatklubber, der er medlem
Af Dansk Skat Union kan deltage. Turneringen afvikles i vinterhalvåret begyndende i
september for at slutte i marts/april året efter.
Basis for at spille divisionsskat er grundreglerne og spillereglerne, hvortil kommer en
række praktiske regler for ensartet afvikling af Danmarksturneruingen med flere
deltagere ved flere borde.
Spillested: Lokalet skal være opvarmet og åbne for deltagerne i god tid forud. Der
skal være adgang til køb af kaffe, brød samt andre drikkevarer til rimelige priser.
Turneringsplan: Der spilles 7 gange i en sæson. Der udarbejdes en turneringsplan
for de enkelte divisioner med angivelse af senest mulige spilledato, som altid vil
være en søndag klokken 13.00. Turneringsplanerne udsendes primo juli måned, og
klubberne må afvikle de fastlagte kampe fra 15. august før start og derefter mellem
de angivne sidste spilledatoer.
Seneste spilledato udsendes sammen med turnerings – planerne.
Divisionshold: I de fuldtegnede divisioner spilles med 8 hold i hver, medens laveste
division sammensættes i forhold til tilmelding. Hvert hold består af 4 spillere, og alle
4 spilleres point tæller med.
Pokaler og medaljer: De tre vindere i 1. division bliver Danmarksmestre, sølv- og
bronzevindere. Disse tre hold samt vinder og nr. 2 i anden division samt vinderne af
3. division vest samt 3. division øst modtager pokaler til holdet og medaljer til hver
af spillerne. Pokaler og medaljer bliver overrakt ved Danmarksmesterskabet for
enkeltmand der afholdes i marts/april.
Op – og nedrykning: De 2 dårligste hold i hver division rykker næste år ned i den
nærmeste lavere division, medens de 2 bedste hold rykker op i den nærmeste højere
division. For 3. divisions vedkommende er det nr. 1 i vest samt nr. 1 i øst der rykker
op.
Såfremt et hold afmeldes vil det kunne påvirke oprykningen. De 2 hold der står til
nedrykning rykker altid ned i nærmeste underliggende division, men der rykker
derefter 3 eller flere hold op, for 3. division er det 2 eller flere hold der rykker op.
Ved pointlighed tæller bedste score.

Klub/holdskifte: En spiller kan skifte klub én gang inden for samme sæson, ved at
meddele dette til spilleudvalget.
Der kan frit rykkes op og ned til og med 6. spillerunde. Efter 6. spillerunde kan
spillere kun rykke op på et højere rangerende hold.
Udsættelse: I tilfælde af snestorm eller andet uvejr, hvor udkørsel frarådes, kan en
spilledato flyttes fremad.
En divisionskamp kan maksimalt flyttes 6 uger, dog skal alle spillerunder være
afsluttet senest dagen før 7. spillerunde.
Turneringsleder SKAL informeres om flytningen.
Såfremt klubberne ikke kan finde en fælles dato, fastsættes en spilledato, inden for 6
ugers rammen, af turneringslederen. Såfremt en kamp ikke er spillet inden for de 6
uger tildeles holdene 0 point.

Ændringer: Ændrer klubben adresse, telefonnummer, spillested, holdleder og e-
mailadresse, skal dette snarest muligt meddeles turneringslederen.

Telefontid: På spilledagene er turneringslederens telefon og e-mail åben fra
klokken 9.00 – 10.00.
Udeblivelse: Udebliver et hold uden grund, fratrækkes holdet 1 kamppoint. De
øvrige 3 hold spiller ved 3 mands borde. Mangler en spiller på et hold, spilles ved 3-
og 4- mands borde. Ved 3 mands borde spilles der 30 spil.
Værtspligter: Hjemmeholdet er vært, og holdlederen leder spillet sammen med de
andre holdledere, og sørger for pointlister, turneringslister og spillekort. Alle
holdledere har ret til at deltage i føring af turneringslisterne, ligesom de alle har
ansvaret for korrekt udregning. Holdlederne kan til enhver tid få listerne at se – også
under spillet. Tvistigheder under spillet afgøres af holdlederne, hvor hjemmeholdets
holdleder har den endelige afgørelse.
Turneringslister: Disse underskrives af alle holdledere som udtryk for, at
spilleforhold og spilleafvikling er sket i henhold til gældende regler. Hver holdleder
får en underskrevet turneringsliste med hjem til klubben.
Turneringslisterne sendes til turneringslederen til det opgivne.

Slutstillingslistens tal meddeles turneringslederen pr. telefon eller pr e-mail søndag
aften fra kl. 17.00 til 21.00.
Betaling og præmier: Hver spiller betaler 80 kr. for at spille med. De 30 kr. bruges
til præmier og resten til kaffe m.m.
Disse udbetales som præmier med 100,00 kr. til nr. 1 i hver runde, med 80,00 kr. til
nr. 2 i hver runde samt 60,00 kr. til nr. 3 i hver runde.
I 3. division vest (5 hold) er præmierne : 100 – 80 – 50 – 40 – 30.
I 3. division øst (6 hold) er præmierne : 100 – 80 – 60 – 50 – 40 – 30.

Pointlister: Der lægges 2 pointlister ud på alle spilleborde samt kuglepenne.
Kort: Ved Dansk Skat Unions turneringer spilles altid med nye kort.
Borde: Spillebordene mærkes med bordnummer.
Lodtrækning: Spillerne trækker lod om, hvilket bord de skal spille ved i første
runde, hvorefter man rykker efter et i forvejen fastsat ensartet system.
Listeførere: Ved hvert bord vælges 2 listeførere. Der skal afleveres 2 udfyldte og
afstemte lister fra hvert bord til turneringslederen efter hver runde. Mangler en liste,
falder bordets resultat bort.
Kamppoint: Holdene får tildelt 4 point for højeste samlede score, 3 point for
næsthøjeste score, 2 point for næstlaveste score samt 1 point for laveste score.
I tilfælde af scorelighed mellem 2 hold, opnår de samme højeste point.
I den samlede stilling tæller pointene som det primære, hvorefter den samlede score
som det sekundære.
Bemærk: Hvis en division består af flere eller færre hold end 8 hold,
spilles der efter score.
Antal spil: Der spilles 2 runder a 40 spil pr. runde ved 4 mands borde, ved
3 mandsborde 30 spil.

Turneringsleder er: Aksel Andersen – tlf. 26752207 – mail
akselandersen.elstrup@gmail.com