Vedtægter

 • 1         Foreningens navn.

Foreningens navn er Dansk Skat Union, og foreningen er stiftet den 27. marts 1994

 • 2         Foreningens formål.

Dansk Skat Unions formål er, at samle interesserede skatklubber, at fremme samarbejdet mellem skatklubberne og at udbrede skatspillet som sport i Danmark.

 • 3         Optagelse i Dansk Skat Union.
 •  Skatklubber kan optages i Dansk Skat Union mod at betale et årligt kontingent, der fast-sættes af generalforsamlingen.

Modarbejder en medlemsklub bevidst Dansk Skat Unions vedtægter, eller på anden måde groft skader Dansk Skat Unions arbejde, kan bestyrelsen udelukke klubben indtil næste generalforsamling, der så træffer beslutning om eventuel eksklusion af unionen.

 • 4         Dansk Skat Unions drift.

Stk. 1  Dansk Skat Unions daglige drift ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer (Formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem).

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i  lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Herudover vælges 2 suppleanter, som vælges for et år, og 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i skiftende år. 1 revisorsuppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2  Formand og næstformand tegner Dansk Skat Union.

Formandens – og kassererens adresser er Dansk Skat Unions adresser.

 • 5         Generalforsamlingen.

Stk. 1  Generalforsamlingen er Dansk Skat Unions øverste myndighed.

Dansk Skat Union afholder en årlig generalforsamling, der indkaldes med 3 ugers varsel. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af februar måned.

Dagsorden til generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 2  Forslag fra klubberne skal være Dansk Skat Unions formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3  Afstemning vedrørende personvalg til bestyrelsen er altid skriftlig.

Valgberettiget opstilling kan ske med skriftlig fuldmagt.

For at opnå valg til bestyrelsen kræves almindeligt flertal, ved stemmelighed skal der i første omgang foretages ny afstemning. Er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet.

Stk. 4  Hver medlemsklub har tildelt 3 stemmer på generalforsamlingen, hvilket vil sige, at 3 fremmødte fra hver klub har stemmeret. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen.

Desuden har hvert medlem af bestyrelsen 1 stemme, som er personlig og ikke kan overdrages.

 • 6        Dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Dansk Skat Union skal afholdes efter nedenstående dagsorden :

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formandens beretning.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Beretning fra udvalg.
 7. Indkomne forslag.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.
 • 7         Ekstraordinær generalforsamling.

 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af  medlemsklubberne fremsætter skriftligt krav herom. Af dette krav skal det tydeligt fremgå,   hvilken dagsorden den ekstraordinære generalforsamling skal have.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt og senest 4 uger efter at det skriftlige krav er modtaget af Dansk Skat Union.

 • 8         Bestyrelsens opgaver.

     Stk. 1   Til bestyrelsens faste årlige opgaver hører :

 1. Udsendelse af Dansk Skat Unions aktivitetskalender.
 2. Gennemføre danmarksturneringen i skat.
 3. Arrangere danmarksmesterskaber for enkeltmand og for hold.

(begge i samarbejde med en arrangerende klub)

 1. Arrangere dommerkurser og stille dommere til rådighed for klubber.
 2. Arrangere formands- og holdledermøder efter behov.
 3.   Udvikle og vedligeholde hjemmeside på Internettet.
 4.  Udvikle og opdatere spilleregler for skatspillet.

 

Stk. 2   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

 • 9         Dansk Skat Unions opløsning.

Dansk Skat Union kan kun opløses såfremt det på en generalforsamling med 2/3 majoritet vedtages, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med det ene formål at opløse  Dansk Skat Union.

Den Ekstraordinære generalforsamling kan opløse Dansk Skat Union med 2/3 majoritet.

Ved Dansk Skat Unions opløsning, tilfalder midler og værdier medlemsklubberne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. 02. 2007

Ændret ved generalforsamlingen den 25.02.2011

Ændret ved generalforsamlingen den 16.02.2018