Spilleregler

4 Mands bord: Ved deltagelse af 4 spillere, skal 4.-manden give kort. Denne har desuden ret og pligt til at følge spillets afvikling og gøre opmærksom på uregelmæssigheder under spilafviklingen. Desuden gælder, at 4.-manden ikke må se skaten. Sker dette fratrækkes 4. mand 50 strafpoints

Blanding: Blandes ikke efter grundreglerne, kan alle spillere kræve ny blanding.

Kortgivning: Sker der fejl under kortgivning eller den forkerte giver kort, skal der gives om af den kortgiver, der står angivet i spillelisten.

Reize: Den foreskrevne reizerækkefølge skal følges, der startes med 18 og alle trin skal meddeles. Forhånden kan nøjes med at holde den afgivne reizning. Den afgivne reizning er bindende. Afbrydes reizerækkefølgen enten ved at en spiller har taget skaten op, eller kortene lægges åbent på bordet, er spilleren udelukket fra at reize videre. Der trækkes 2 vilkårlige kort fra spilleren med 12 kort, disse udgør nu skaten.

De øvrige spillere er ikke længere bundet af deres reizninger, men kan afgøre om de ønsker at passe eller reize videre.

Skaten: Efter afsluttet reizning er spilføreren ejer af skaten, og trykkede points heri tilhører spilfører. Skatbytte skal være tilendebragt, og de 2 skatkort skal ligge med billedsiden ned, før der må ske spilmelding.

Spilmelding: Spilføreren skal herefter melde, hvilket spil der ønskes spillet. Meldingen er 100% bindende. Har man trykket flere eller færre kort end 2 i skaten, er spillet tabt. Ved melding på bordet, skal melding på bordet ske før kortene lægges, eller i umiddelbar forlængelse af at kortene lægges på bordet. Efter melding må der ikke trykkes om.

Før melding må spilleren vise alle kortene til modspillerne, også skaten, men når melding er afgivet, skal hver spiller have 10 kort i spil.

Overreize: Er spilmeldingen lavere end reizningen, skal spilleren spille modspillerne skrædder eller sort. Meldes et lavere nolospil end reizningen er spillet tabt og opgøres med baggrund i det næste højere nolospil.

Ansige: Spilleren må kun ansige skrædder og sort ved spil af hånden. Ved skatbytte slettes meldingen, og der spilles videre, som om meldingen ikke er afgivet.

Modspillerne: Modspillerne må afvente spillerens spilmelding og må hverken før eller under afviklingen ikke vise nogen af sine kort eller på nogen måde meddele sig, så det kan opfattes som en spiloplysning til medspilleren. Ved brud herpå, kan spilleren kræve spillet stoppet og opgjort.

Udspil: Forhånden skal altid spille ud og derefter skal stikvinderen spille ud. Spiller en forkert part ud, kan alle kræve spillet stoppet og opgjort.

Når alle 3 spillere har lagt det første kort på bordet, er spillets afvikling igangsat, og fejl forud herfor, kan ikke stoppe spillet. Eneste undtagelse, der kan gøres gældende, er fejlagtig trykning til skaten, der altid betyder tabt spil.

Spørge (duble og kontra): Dette er ikke tilladt, idet det opfattes som en oplysning mellem modspillerne, og behandles som sådan.

Bekende kulør: Under spillet skal alle spillere bekende kulør. Bekendes der ikke kulør, stopper spillet omgående og dette opgøres.

Opdages fejlen senere, kan den ankende spiller kræve stikkene gennemgået ned til det sted hvor fejlen er sket. Har den ankende spiller ret, taber modparten spillet. Har den ankende spiller taget fejl, vinder modparten.

Spilafvikling: Principielt skal hvert spil spilles til ende og kan kræves spillet til ende.

Er der enighed om at stoppe spillet, når det ved nolovert eller nolodækker står klart, at spilleren ikke kan gives stik, er dette tilladt.

Melder spilleren, at denne kan få de resterende stik stoppes spillet. Er dette ikke tilfældet, tilfalder alle resterende kort modspillerne, og spillet opgøres.

Melder spilleren, at modspillerne må spille efter kortene, opgøres spillet på grundlag heraf.

Smides kortene uanset spillet ikke er ophørt, tilfalder kortene modparten, og spillet gøres op.

Ved spil på bordet, skal kortene ligge tydeligt sekventielt opdelt i farver og trumf. Alenespiller har pligt til at lægge kortene som ovenstående på opfordring fra modspiller.

Fejl under spilafvikling: Sker der fejl under spilafviklingen, gøres spillet op der hvor fejlen er sket. De resterende kort tilfalder den forurettede part, hvis spilfører har opnået 61 points, har spilfører vundet spillet

Oplysninger: Enhver spiller har under spillet lov til få oplysninger om oprindelig melding, samt om, hvem der på et hvilket som helst tidspunkt har udspilspligten.

Det er tilladt at kræve sidste stik vendt. Dette må kun ske af indehaveren af sidste stik. De 3 kort stikket består af vendes, så alle kan se dem. Så snart et stik er vendt, er det sidste stik. Modspillerne må kun kræve at få skrædder, når der spilles på bordet, og når rigtigheden heraf kan bevises.

Er første stik ikke vendt, må spilleren se skaten.

Tilskuere: Det er tilladt for tilskuere at se på spillet, men de må ikke blande sig eller på nogen måde kommentere spillet. Kræver blot een af spillerne, at tilskuerne skal trække bort fra bordet, skal dette efterkommes.

Opgørelse: Hver spillepart skal samle de vundne stik ind og hver for sig optælle de erhvervede points. På baggrund heraf skal opnås enighed om resultat og værdi.

Vundet spil: Ved vundet spil får spilleren tilskrevet den opgjorte pointsum.

Tabt spil: Ved tabt spil får spilleren fratrukket det dobbelte af den opgjorte pointsum. Modspillerne får tillagt points for det tabte spil i slutopgørelsen.

Pasmelding: Modtager forhånden pasmelding fra mellemhånd og baghånd straks fra starten, kan forhånden vælge enten at fastholde pasmeldingen, hvorefter spillet streges, eller vælge at tage skaten op, hvilket forpligter forhånden til at spille.

Slutopgørelse: På opgørelsesskemaet føres spillernes points ned sammen med antal vundne og tabte spil. For hver spiller tillægges 50 points for egne vundne spil med fradrag af egne tabte spil. Desuden tillægges 40 points for alle tabte spil hos modspillerne ved 3-mandsborde og 30 points ved 4-mandsborde.

Tvister: Uenigheder afgøres af den valgte dommer. Dommerens afgørelse er bindende for den aktuelle turnering, og kan ikke senere ændres. Enhver klub eller spiller kan imidlertid indsende domsafgørelsen til ordens- og regeludvalget i Dansk Skat Union til bedømmelse og tydeliggørelse i reglerne.